homelink heikosport logo
0,00 €

Súťaž - podmienky a pravidlá


Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže  (ďalej aj ako „súťaž“) na facebook/instagram stránke vyhlasovateľa súťaže www.instagram.com/heiko_sport/ a www.facebook.com/heikosportsk/(ďalej len „štatút“).

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Meno a priezvisko/ Obchodné meno: HEIKO šport s.r.o.
Trvalý pobyt / Sídlo/ Miesto podnikania: Slnečná 163/8, Námestovo, 02901
IČO: 45305412
Zapísaný v registri: Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu v registri: vložka číslo: 52120/L
IČODPH: SK2022928325
(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

 II. PREDMET SÚŤAŽE

Predmetom súťaže je: Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné v komentári pod príspevkom vyhlasovateľa súťaže na facebook alebo instagram napísať meno značky, ktorú privítame v ponuke. Zároveň je nutné, aby súťažiaci sledoval účet HEIKO ŠPORT na instragrame alebo facebooku.

III. LEHOTA SÚŤAŽE

Súťaž trvá odo dňa 4.08.2019 od 16:00 hod. do dňa 8.08.2019 do 10:00 hod.. Najneskôr do dňa 8.08.2019 do 9:00 hod. vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).

2. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu splní podmienky podľa článku II.

3. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže: Tričko HEIKO ŠPORT (nepredajné)

4. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky. 

V. CENA V SÚŤAŽI

1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovnú cenu:

  • Tričko HEIKO ŠPORT

5. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE

1. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a jeden z nich vyhrá cenu (ďalej aj ako „výherca“) v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa 8.08.2019

2. Vyžrebovaný výherca bude uverejnený v príspevku na facebooku a instagrame. Odovzdanie cien sa kuriérom alebo osobne v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.

6. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

7. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, brazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži.  Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

2. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.

3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.

4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatou cenou.

V Námestove,  dňa 4.08.2019
Vyhlasovateľ súťaže:  HEIKO ŠPORT s.r.o.


načítavam... ruším...